Ungdomsarbetet i Europa-hotat och försvarat ?!

HelsinkiFörra veckan deltog jag i en  Europeisk konferens om  ”Youth Work and Youth policy” i Helsingfors. Där samlades representanter från ett 10-tal länder för att försöka skapa ett gemensamt nätverk för dessa frågor.

Här syns Tommi Laitio chef för ungdomsverksamheten i Helsingfors när han hälsade oss välkomna och berättade hur man arbetat för att få ALLA skolungdomar i en stadsdel vara med och besluta om hur verksamhetspengarna  där ska användas.

Mitt starkaste intryck från konferensen var annars hur utsatt och åsidosatt ungdomsarbetet är på många håll ute i Europa..

Holländarna sade att de inte hade några fritidsgårdar kvar och ansåg att ”youthworkers” [1] borde jobba med arbetslösa unga istället. De gårdar man haft höll för låg kvalité och hade för få besökare. En representant för en engelsk chefsorganisation (CHYPS) var djupt oroad över nedskärningarna på dessa områden.Han menade att vi som arbetar med och bryr oss om ungas villkor i våra länder/ i Europa måste  formulera oss och försöka påverka politiken. De unga saknar den möjligheten. Han gav ett exempel: Anslagen till unga i deras medlemskommuner hade minskat med 9%  mellan 2011- 2013 . Orsak: Bla en allt äldre befolkning(m laglig rätt till omsorg) och att ungdomsverksamheten inte är lagstadgad. Mer besparingar är också att vänta. Ökande privatiseringar och allt mer som läggs ut på frivilligarbete medför en ökad fragmentisering, svårare att samarbeta och lägre professionell standard på ungdomsarbetet.

Även om det inte är så eländigt hos oss så fick jag en stark känsla av att vi bör följa utvecklingen och inte tro att vi alltid kommer att sitta säkert. Vi bör vara med och påverka och bidra i denna diskussion. En intressant sak som är på gång är att det finns en arbetsgrupp inom nbso EU som försöker ta fram kriterier på kvalité i ungdomsarbetet.

En positiv rörelse är organisationen POYWE (= Professionell Open Youth Work in Europa som bildades  i Wien förra året). Organisationen är ännu i sin linda, har lite resurser och bara en mindre styrelse som jobbar ideellt. De vill samla de som arbetar med öppet ungdomsarbete i Europa och b.la. arbeta för att synliggöra och stärka positionen för öppen verksamhet och verka för att man tar fram kvalitetskriterier för öppen verksamhet. De lyfte också fram att det var viktigt att föra fram åsikter från de unga som inte är aktiva i föreningslivet. Bra ungdomsarbete kan bidra till det genom att skapa delaktighet och empowerment. De enda unga som försöker påverka EUs politiker är föreningsanslutna genom sin organisation Yes Forum. POYWE menar att vi som arbetar med unga inom öppen verksamhet  kan att stödja de icke föreningsanslutna att föra fram sin talan/sina behov till politiken och/eller vara dessas ”advokater”(”advocacy”) genom att påtala denna grupps behov.

Läs en mer utförlig rapport från konferensen i vår inloggade del under fliken KUNSKAPSBANK och ”KC har lyssnat på”

[1] Jag använder här begreppet YouthWork i den vida  mening som används i Europa. Dvs det handlar inte bara om arbeta med unga inom fritidens ram.