Kommer staten att stödja den Öppna verksamheten i framtiden?

Förra året gjorde MUCF en kartläggning av öppen verksamhet, på uppdrag av regeringen. Detta medförde att MUCF fick ett uppdrag (se nedan) att fungera som stöd för den öppna verksamheten under 2017. Detta var goda nyheter för oss som brinner för öppen verksamhet! Som ni kanske vet har staten bara under vissa avgränsade perioder stött den öppna verksamheten (=ÖV) . Det har aldrig funnits ett permanent uppdrag  att stödja Ö.V på samma sätt man stött föreningslivet sen 1950-talet. Vi vet ju att det endast är ca 50 % av unga i högstadiet och 30 % på gymnasiet  som är med i förening (Se Ung livsstils undersökningar) så det är på tiden att staten också ger ett stöd till den verksamhet som når de som ej är föreningsaktiva.

Tyvärr vet vi inte om MUCf s uppdrag kommer att fortsätta efter 2017 och det finns heller inga särskilda resurser medskickade till uppdraget. Därför har vi  i KC, tillsammans med några andra nätverk, uppvaktat MUCF och regeringen för att beskriva vår önskan om ett MUC får ett permanent uppdrag samt påbörjat en dialog kring vilka behov av stöd vi har ( tex kvalificerade fortbildningar, på olika nivåer, insamling och samordning av befintlig kunskap från både inom och utom landet, utvecklingsprojekt och forskning mm). Vi anser att det är viktigt att vi har stöd på statlig nivå då de flesta kommuner och nätverk  inta har resurser att driva den typen av utvecklingsarbete på egen hand.

Vi har upplevt att myndigheten har lyssnat intresserat – men nu återstår att se om något av detta  kommer att förverkligas ?! Vi hoppas på fortsatt dialog och kommer att följa frågan noga!

Välkommen att kontakta oss i KC om du har tankar och förslag kring detta.

Nedan ser du MUCFs uppdrag som det formulerats i regleringsbrevet för 2017:

”Myndigheten ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Stödet bör ta sin utgångspunkt i olika verksamheters behov av stöd och utveckling för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan”. (http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911)

Publicerad i Uncategorized

Yrkesetiken är klar och presenteras den 18 feb

etikfolderÄntligen  är vår yrkesetik klar!  Den kommer att presenteras för press och gäster den 18 februari kl 13.15 på Kungliga Myntkabinettet.

Det har varit en bra process där  ett 30-tal fritidsledare och chefer arbetat tillsammans under två år för att formulera den. Samstämmigheten har varit stor. Vi vet var vi står och vad vi vill ! Nu påbörjar vi en utbildning av ett antal etikambassadörer från varje kommun som ska föra ut etiken på arbetsplatserna. Vi hoppas att fler kommer att låta sig inspireras.

För er som  söker ”Etiska problemsituationer” så finns dessa i den inloggade delen under Kunskapsbanken

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledararbete – nu definierat !

KCs styrgrupp har nyligen fattat beslut om en gemensam beskrivning och ett förtydliganden av ett uppdrag där fritidsledaren arbetar mer utåtriktat:

”Utåtriktat fritidsledararbete” innebär att fritidsledaren rör sig ut från den traditionella arbetsplatsen –för att nå unga som inte kommer dit och knyta kontakter med dem och andra som arrangerar fritidsverksamhet.

Syfte med det utåtriktade arbetet är:
• Att nå en bredare målgrupp för att skapa möjligheter för fler att hitta
och utveckla fritidsintressen.
• Att utveckla fritidsutbudet inom den egna verksamheten och i
området/kommunen så att fler kan påverka, ägna sig åt sitt
intresse/ha kul och uppleva mening och tillhörighet.
• Att öka kunskapen hos målgrupperna om det totala fritidsutbudet i
kommunen/området
• Att synliggöra ungas behov och intressen för andra aktörer inom
kultur- och fritidssektorn

I uppdraget förtydligas också att man vill ALLA grupper av unga -inte bara det som av tradition varit fältarbetarnas målgrupp (de som är i riskzon eller stör på gator och torg).

Några kommuner har redan avdelat några fritidsledare som arbetat så -och mycket spännande händer där te x i Nynäshamn och Ekerö. Flera andra är på gång..

Läs mer i den inloggade delen under Kunskapsbank/ Metod och ledarskap

Publicerad i Uncategorized

På väg mot en yrkesetik

YE 1 träffen rUnder 2014 har vi inom KC påbörjat arbetet med att tillsammans formulera en yrkesetik för fritidsledare.
Det är ett spännande arbete som väcker många diskussioner och kloka tankar. Den 26 november samlades några fritidsledare och chefer på Skarpnäcks folkhögskola för att tillsammans börja skriva.
Tidigare under året har det förts diskussioner i personalgrupperna och vi har lyssnat till etikprofessor Erik Blennberger.Vi för diskussioner utifrån 4 huvudområden:

 • Vilka grundläggande värderingar och etiska principer bör styra arbetet som fritidsledare ? (tex Människovärdesprincipen, Mänskliga rättigheter,Humanitet,demokrati,allas rätt till en god fritid osv)
 • Etik i den professionella fritidsledarrollen – Vad kännetecknar ett gott och ”proffsigt” fritidsledarskap? (Hur bör vi vara och förhålla oss etc)
 • Etik i relation till de vi möter i verksamheterna – Vad vill vi att de ska  uppleva /få med sig i mötet med FL och verksamheten?
 • Etik i relation till samhället – Vad är det specifika som en bra fritidsverksamhet och fritidsledare kan och vill bidra med, ur ett samhällsperspektiv (samhällsnyttan)?

Vi har kommit en bit på vägen, vi har fångat bra tankar och sådant vi vill ha med – men en hel del återstår när det gäller att hitta bra begrepp och tydliga beskrivningar. Välkommen att fråga eller komma med förslag till innehåll. Ta kontakt med din chef eller KCs koordinator (Diana)

Publicerad i Uncategorized

YoWoMo 2.o Ett projekt om fritidsledares arbete på sociala medier

Skarpnäcks folkhögskola och tre av KCs kommuner Tyresö, Lidingö och Värmdö ingår i ett  EU projekt  som syftar till att öka ungdomsarbetares/ fritidsledares  kompetens att  interagera med  unga via sociala medier. Projektet kallas YoWoMO.2 och pågår  2013-2015 . Vi samverkar med utbildningsorganisationer och universitet från Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien.

Konfbild

 

 

 

Nyligen var vi värdar för den 4:e projektträffen här i Stockholm

 

Projektet arbetar i tre faser där vi börjar med att 1) beskriva de kunskaper och kompetenser man behöver för att arbeta ”online”. Därefter ska vi  2) utforma en ”checklista” där arbetsgivaren/ungdomsarbetaren kan testa vilka kunskaper som finns och vad som behöver utvecklas. Sista fasen 3) handlar om att utbyta idéer om hur man kan lägga upp kurser och utbildningar .

Här följer exempel på några av de kompetensområden vi identifierat och beskrivit:

 • Mobiler och sociala medier (tekniska färdigheter, säkerhet, nätvett, språk  osv )
 • Mediekunskap – förståelse för ungas användning av sociala medier och fördelar med  att interagera med dem på denna arena, som ett led i det vanliga fritidsledararbetet.
 • Hur man representerar den egna organisationen online och rutiner för dokumentation
 • Samverkan och nätverksbygge med andra aktörer och yrkesgrupper
 • Etik och lagstiftning – generellt och specifikt för arbete i sociala medier
 • Målgrupper och relationer – Förmåga att se olika gruppers behov, var man når dem  och hur man skapar respektfulla och ärliga relationer ,förhållningssätt mm.
 • Hantering av dysfunktionell användning av medierna (Hanterar mobbning, näthat, grooming etc )

Vill du veta mera? Läs mer på projektets hemsida:    http://yowomo2.wordpress.com

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledarskap

Den 24 april hade vi ett intressant seminarium om Utåtriktat fritidsledararbete med bla mobilt fritidsledarskap från Nynäshamns projekt ”Tillgänglig fritid för alla” . Nu hittar du dokumentationen från detta seminarium  i den inloggade delen. Sök under Kunskapsbank och rubriken” Metoder och ledarskap”.

Publicerad i Uncategorized

Vad händer med besökargruppen på gården ?

ide vard

Den   13 mars 2014 arrangerade KC ett seminarium med fritidssociologen Ulf Blomdahl. Hans forskning visar att på flera håll märks en sjunkande besökssiffror men många fler säger sig vilja gå till gården. Blomdahls slutsatser är bl a. att  den främsta orsaken är att  gårdarna inte förmår erbjuda det innehåll som skulle attrahera en  bredare publik. Där är inget kul och händer för lite.Störst behov uttrycker ungdomarna av  verksamhet på fredag och lördagkvällar -men det som  erbjuds idag skiljer sig inte från det som händer på vardagen och det lockar inte. Publiken hade en stunds ide helgbrainstorming kring  vad som skulle kunna attrahera eller behöver göras. Några idéer syns på lapparna här intill.

Vill du läsa mer? Logga in och gå till Kunskapsbanken / fritidsvanor. Där hittar du Blomdahls Powerpointbilder från föreläsningen.

Glömt lösenordet? Fråga din chef eller maila Diana

Publicerad i Uncategorized

Ungdomsarbetet i Europa-hotat och försvarat ?!

HelsinkiFörra veckan deltog jag i en  Europeisk konferens om  ”Youth Work and Youth policy” i Helsingfors. Där samlades representanter från ett 10-tal länder för att försöka skapa ett gemensamt nätverk för dessa frågor.

Här syns Tommi Laitio chef för ungdomsverksamheten i Helsingfors när han hälsade oss välkomna och berättade hur man arbetat för att få ALLA skolungdomar i en stadsdel vara med och besluta om hur verksamhetspengarna  där ska användas.

Mitt starkaste intryck från konferensen var annars hur utsatt och åsidosatt ungdomsarbetet är på många håll ute i Europa..

Holländarna sade att de inte hade några fritidsgårdar kvar och ansåg att ”youthworkers” [1] borde jobba med arbetslösa unga istället. De gårdar man haft höll för låg kvalité och hade för få besökare. En representant för en engelsk chefsorganisation (CHYPS) var djupt oroad över nedskärningarna på dessa områden.Han menade att vi som arbetar med och bryr oss om ungas villkor i våra länder/ i Europa måste  formulera oss och försöka påverka politiken. De unga saknar den möjligheten. Han gav ett exempel: Anslagen till unga i deras medlemskommuner hade minskat med 9%  mellan 2011- 2013 . Orsak: Bla en allt äldre befolkning(m laglig rätt till omsorg) och att ungdomsverksamheten inte är lagstadgad. Mer besparingar är också att vänta. Ökande privatiseringar och allt mer som läggs ut på frivilligarbete medför en ökad fragmentisering, svårare att samarbeta och lägre professionell standard på ungdomsarbetet.

Även om det inte är så eländigt hos oss så fick jag en stark känsla av att vi bör följa utvecklingen och inte tro att vi alltid kommer att sitta säkert. Vi bör vara med och påverka och bidra i denna diskussion. En intressant sak som är på gång är att det finns en arbetsgrupp inom nbso EU som försöker ta fram kriterier på kvalité i ungdomsarbetet.

En positiv rörelse är organisationen POYWE (= Professionell Open Youth Work in Europa som bildades  i Wien förra året). Organisationen är ännu i sin linda, har lite resurser och bara en mindre styrelse som jobbar ideellt. De vill samla de som arbetar med öppet ungdomsarbete i Europa och b.la. arbeta för att synliggöra och stärka positionen för öppen verksamhet och verka för att man tar fram kvalitetskriterier för öppen verksamhet. De lyfte också fram att det var viktigt att föra fram åsikter från de unga som inte är aktiva i föreningslivet. Bra ungdomsarbete kan bidra till det genom att skapa delaktighet och empowerment. De enda unga som försöker påverka EUs politiker är föreningsanslutna genom sin organisation Yes Forum. POYWE menar att vi som arbetar med unga inom öppen verksamhet  kan att stödja de icke föreningsanslutna att föra fram sin talan/sina behov till politiken och/eller vara dessas ”advokater”(”advocacy”) genom att påtala denna grupps behov.

Läs en mer utförlig rapport från konferensen i vår inloggade del under fliken KUNSKAPSBANK och ”KC har lyssnat på”

[1] Jag använder här begreppet YouthWork i den vida  mening som används i Europa. Dvs det handlar inte bara om arbeta med unga inom fritidens ram.

Publicerad i Uncategorized

Välkommen till vår nya hemsida

Klottervägg

 

 

 

Äntligen är vår nya hemsida klar för publicering!

Det tog ett tag, men tack vare god hjälp från Joel i Österåker och Martin på Skarpnäcks fhsk har vi kommit igång. TACK!

Hemsidan är inte färdig  eftersom jag har mycket kvar att lägga in och jag hoppas också att den ska leva och kunna fyllas på med aktualiteter efter hand.

Tanken är att vi ska ha en KUNSKAPSBANK i den inloggade delen, där ni som bor i en  medlemskommun/skola ska hitta rapporter,forskning, mötesprotokoll, projektutvärderingar mm.  KC har ju sedan starten 2004 samlat in kunskap i olika former som vi hoppas kunna lägga in det mesta här på hemsidan. Tanken är att det ska fungera som en resurs för er alla som är verksamma på fältet. Om ni inte hittar det ni söker så är ni välkomna att kontakta mig så ska jag försöka hjälpa till att få fram det ni behöver.

Diana Pettersson Svenneke

koordinator på KC

mail: diana@fritidsledarskap.se

Publicerad i Uncategorized